Huishoudelijk Reglement BV 't Heukske

Algemeen

1. Dit huishoudelijk reglement (HR) is opgesteld door het bestuur en is te lezen op de website www.bvheukske.nl onder Hoofdmenu/Huisregels.
2. HR's worden aan de leden kenbaar gemaakt via een buitengewone ledenvergadering.
3. Van alle leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de biljarts en toebehoren, die door café-biljart-slijterij Tijink (de Beuk) ter beschikking zijn gesteld aan de vereniging.
4. Dit HR is door het bestuur opgesteld begin januari 2015. Na bespreking met de leden tijdens de buitengewone ledenvergadering van eind januari 2015, wordt in augustus 2015 dit HR als definitief aangenomen.

Regels bij competitiewedstrijden en Clubevenementen

1. Biljarters die deelnemen aan competitiewedstrijden en club PK’s van BV ’t Heukske zijn verplicht te tellen en te arbitreren tijdens deze wedstrijden/tournooien.
2. Leden dienen zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur vóór aanvang van hun competitiewedstrijd, aan hun teamcaptain door te geven dat hij/zij verhinderd is, later komt of eerder weg wil.
3. Bij alle andere evenementen zal de vereniging een beroep doen op alle leden. (vrijwillige basis, bijvoorbeeld 10 van rood toernooi).

Tenue

1. De leden zijn verplicht tijdens het spelen van officiële wedstrijden voor de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) sectie Carambole en bij het tellen en arbitreren van deze wedstrijden, het officiële clubtenue te dragen. (lange zwarte broek (zwarte spijkerbroek is niet toegestaan), zwarte schoenen, zwarte sokken en het clubshirt)).
2. Het clubtenue is door het bestuur vastgelegd, in overeenstemming met de binnen de KNBB sectie Carambole geldende kledingvoorschriften.
3. Leden krijgen één clubshirt in bruikleen. Bij opzegging van het lidmaatschap dient het clubshirt te worden ingeleverd bij de dienstdoende barkeeper bij café-biljart-slijterij Tijink (de Beuk), cq bij de wedstrijdleider van BV ’t Heukske. De leden zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het clubshirt. Een 2de clubshirt is verkrijgbaar tegen een betaling van op dat moment geldende prijs. Dit 2e clubshirt blijft eigendom van de biljarter.

Contributie

1. De contributie van € 78,00 dient voor aanvang van de biljartcompetitie (1 september) overgemaakt te worden op de bankrekening van BV ’t Heukske tav de penningmeester (naam) IBANnr NL46ABNA042.93.44.236. Hierbij is het lidmaatschap van de KNBB sectie Carambole en het District Berkel & Slinge inbegrepen. Voor steunende leden bedraagt de contributie €35,00 per jaar (Als steunend lid bent U geen lid van de KNBB sectie Carambole/District Berkel & Slinge).
2. Ook kunt U de contributie op de 3 volgende manieren voldoen:
a. Maandelijks 1/12 van de contributie (voor 1-juli, 1-aug, 1-sep etc) = € 6,50 per maand
b. Per kwartaal ¼ van de contributie (voor1-juli, 1-okt, 1-jan en 1-apr); = € 19,50 per 3 maanden
c. Per halfjaar ½ van de contributie (voor 1-jul en 1-jan). = € 39,00 per half jaar
Opmerkingen tav de contributie:
a. Leden die competitiespelen en hun contributie niet vóór aanvang van de competitie hebben voldaan, lopen de kans dat zij door het bestuur uit de competitie worden gehaald.
b. Leden die lid zijn van meerdere biljartverenigingen dienen bij de vereniging die het laagste verenigingsnummer bij de KNBB sectie Carambole heeft de volledige contributie te betalen die voor die vereniging geldt. Bij de andere verenigingen betaalt U (waarschijnlijk) een aangepast bedrag. Voor BV ’t Heukske is dat de helft van de contributie (verenigingsnummer van BV ’t Heukske is 10455).

Persoonlijke bijdrage voor deelname PK’s district Berkel & Slinge

De opgave voor deze PK’s moet U m.i.v. seizoen 2013 - 2014 zelf doen. Na uw opgave dient U voor elke spelsoort waar U zich voor opgeeft de bijdrage over te maken op de rekening van de penningmeester van BV 't Heukske. Op dit moment bedraagt die bijdrage €10,00 per spelsoort. Op de website van het district (www.berkelenslinge.nl) kunt U zien waar en wanneer U uw PK’s moet spelen. (tevens wordt U per mail door de wedstrijdleider geïnformeerd). Let hier goed op, want U krijgt een flinke boete opgelegd         (€ 25,00) als U niet verschijnt en deze boete dient U persoonlijk te betalen. Als U voor een PK verhindert bent dient U de wedstrijdleider PK’s van het district Berkel & Slinge en de secretaris van de vereniging waar het PK plaatsvindt in te lichten omtrent uw verhindering. Doet U dit niet dan is de boete voor eigen rekening.

Lidmaatschap

Nieuwe leden krijgen van de secretaris een kopie van ons HR. Lees dit zorgvuldig door.  U wordt geacht als nieuw lid de regels te kennen en ernaar te handelen.

Taken van de teamcaptain

1. Na het afmelden van een teamlid voor een competitiewedstrijd regelt de teamcaptain een vervanger. De vervanger (staat op uw kaartje in het rood bij het team)/cq de algemene reservelijst op uw kaartje. Opmerking: probeer altijd eerst een vervanger/ster te regelen die geen competitie speelt. Zijn deze niet beschikbaar probeer dan een vervanger te vinden die al competitie speelt. Als laatste kun je nog een competitiespeler vragen die niet op de algemene reservelijst staat. Licht ten alle tijden de wedstrijdleider in als de vervanger niet vermeld staat bij het team op het kaartje (eenmalig).
2. Het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
3. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren. Deze formulieren na de wedstrijd invoeren op de website (www.biljartpoint.nl), cq inleveren aan de bar van café-biljart-slijterij Tijink (de Beuk).
4. De teamcaptain moet op de hoogte zijn van de competitieregels en daar waar dit gewenst is, zijn teamleden hierover informeren / ondersteunen. (bijv: tenue, aanpassen moyennes, teamsamenstelling etc, dat na overleg met het bestuur c.q. competitieleider is overeengekomen.)

 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit vier leden, waarvan drie bestuursleden stem recht hebben nl.: de voorzitter, secretaris/wedstrijdleider en penningmeester. Zij bekleden de volgende functies: voorzitter; penningmeester; secretaris; wedstrijdleider en pr/website binnen het bestuur.
2. De bestuursleden worden uit die leden gekozen, die de jaarvergadering bezoeken. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De bestuursleden kunnen, mits zij dit kenbaar maken, telkens weer voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen worden.
3. De leden hebben het recht om een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid schriftelijk in te dienen bij één der bestuursleden. Deze schriftelijke motie van wantrouwen dient minimaal door 5 leden te zijn ondertekent.
4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Bestuurs/jaarvergaderingen

1. Indien noodzakelijk wordt er op de eerste maandag van een maand iom 20.00 uur een bestuursvergadering bij cafe-biljart-slijterij Tijink (de Beuk) gehouden. Leden kunnen, mits men dit vooraf kenbaar maakt, aangeven over welke zaken zij met het bestuur van gedachten willen wisselen. Kortom iedereen is welkom als men dit heeft aangegeven. Indien de vergadering géén doorgang kan vinden op de 1ste maandag van de maand, wordt deze verschoven naar de volgende maand, tenzij er dringende zaken besproken moeten worden. Er zal dan in onderling overleg een nieuwe datum worden vastgesteld. Op de publicator kan men lezen wanneer de uitgestelde bestuursvergadering plaatsvindt.
2. Per verenigingsjaar wordt er 1x een ledenvergadering gehouden meetsal eind augustus (aan het begin van de nieuwe competitie).

Beste libre/3-bandenspeler en team van het jaar van BV ’t Heukske

Na de competitie wordt door de wedstrijdleider bepaald welke speler / team het hoogste percentage moyenne boven zijn / hun vastgestelde percentage(s) heeft gespeeld. Het begin percentage aan het begin van het seizoen blijft voor de hele competitie tellen ook al wordt een speler tijdens de competitie verhoogd. Voor nieuwe spelers wordt na 4 wedstrijden het percentage overgenomen. Een speler moet minimaal 10 wedstrijden hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor beste speler.

BV 't Heukske

BV 't Heukske

Contact

Café Biljart Slijterij Tijink
Beltrumseweg 7,
7151 ET Eibergen
0545-471318

Klik hier voor contact formulier
Klik hier voor routebeschrijving

Lid worden

Bent u nu al biljarter of
een beginner, en wilt u
graag lid worden van
onze biljartvereniging?

* Meld u vrijblijvend aan!

Openingstijden

Maandag:  11:00–02:00
Dinsdag: 11:00–02:00
Woensdag:  gesloten
Donderdag: 11:00–02:00
Vrijdag: 18:00–02:00
Zaterdag 11:00–02:00
Zondag: 11:00–02:00

Locatie